!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Co to jest legalizacja dokumentów?

Legalizacja dokumentów to potwierdzenie dokumentów przez odpowiednie organy państwowe a następnie właściwe urzędy konsularne w celu dopuszczeniu ich do obiegu w obcym kraju. Legalizujemy wszystkie dokumenty, które spełniają warunki formalne tj. są możliwe do zalegalizowania w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i są do zaakceptowania przez daną placówkę konsularną.

Co to jest Apostille?

Legalizacja dokumentów przez nadanie mu pieczęci „Apostille” to szczególna legalizacja która jest dokonywana tylko w MSZ i jest następnie rozpoznawana przez wiele krajów, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Czy legalizujemy dyplomy i świadectwa szkolne?

Tak, jednak aby zalegalizować dyplom lub świadectwo należy przedstawić jedynie oryginał, nie może to być duplikat gdyż nie zostanie uznany w legalizacji. Jeśli zagubiło się oryginał należy skontaktować się z organem wydającym dyplom / świadectwo w celu wydania duplikatu. Nie można przedstawić odpisu (!!) do legalizacji.

Czy pośredniczymy przy wydaniu Świadectwa Niekaralności?

Tak, należy jedynie przysłać nam oryginał podpisanych wniosku i pełnomocnictwa.

Czy pośredniczymy przy wydaniu dokumentów na tzw. „Drugi paszport”?

Pośredniczymy przy wydaniu zgody na wydanie drugiego paszportu, tj. udzielamy doradztwa przy kompletowaniu dokumentów, pomagamy wyrobić np. Świadectwo Niekaralności, składamy, monitorujemy i odbieramy zgodę na wydanie drugiego paszportu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Po uzyskaniu zgody należy udać się osobiście do dowolnego punktu paszportowego w kraju z uzyskana zgodą  i wystąpić jak o normalny paszport.

Kategorie pytań