FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Legalizacja dokumentów

Co to jest legalizacja dokumentów?

Legalizacja dokumentów to potwierdzenie dokumentów przez odpowiednie organy państwowe a następnie właściwe urzędy konsularne w celu dopuszczeniu ich do obiegu w obcym kraju. Legalizujemy wszystkie dokumenty, które spełniają warunki formalne tj. są możliwe do zalegalizowania w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i są do zaakceptowania przez daną placówkę konsularną.

Co to jest Apostille?

Legalizacja dokumentów przez nadanie mu pieczęci „Apostille” to szczególna legalizacja która jest dokonywana tylko w MSZ i jest następnie rozpoznawana przez wiele krajów, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Czy legalizujemy dyplomy i świadectwa szkolne?

Tak, jednak aby zalegalizować dyplom lub świadectwo należy przedstawić oryginał dokumentu lub oficjalny odpis wydane przez uczelnię lub szkołę. Jeśli zagubiło się oryginał należy skontaktować się z organem wydającym dyplom / świadectwo w celu wydania duplikatu.

Czy pośredniczymy przy wydaniu Świadectwa Niekaralności?

Tak, należy jedynie przysłać nam oryginał podpisanych wniosku i pełnomocnictwa.

Jakie dokumenty można zalegalizować przy pomocy Serwisu Konsularnego?

Legalizujemy wszelkiego rodzaju dokumenty handlowe w Krajowej Izbie Gospodarczej, pomagamy w przygotowaniu kopii notarialnych, potwierdzamy pieczęcie notariusza we właściwych Sądach Okręgowych, pośredniczymy przy tłumaczeniach dokumentów na wszystkie języki świata.

Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny